Informace o zpracování osobních údajů – podmínky ochrany osobních údajů dle GDPR

Informace o zpracování osobních údajů - podmínky ochrany osobních údajů

1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na objednávku zboží z webových stránek www.modern-interior.cz, potvrzuje objednávající (dále jako Uživatel), že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Firma GRAFTA CONSULTING s.r.o., IČ: 29229502, Staré Oldřichovice 108, 56201 Ústí nad Orlicí (dále jako Poskytovatel) je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: "GDPR"). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky: (jméno a příjmení, adresa, v případě objednávky na firmu fakturační údaje, IČO, DIČ, e-mail a telefonní číslo). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5. Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.6. Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.7. Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.8. Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.9. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.10. Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

  • 1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů a přímých nabídek produktů poskytovatele, ne však častěji, než 1x měsíčně
  • 2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.10.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.10.1. ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
  • 3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na Odhlášení souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě neprokliknutí přímého odkazu lze použít e-mail: info@graftazit.cz

1.11. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

1.12. Poskytovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Poskytovatel dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

1.13. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 776 00 90 90, info@graftazit.cz.

1.14. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.4.2018.