PRAVIDLA FACEBOOKOVÝCH SOUTĚŽÍ

PRAVIDLA FACEBOOKOVÝCH SOUTĚŽÍ

  1. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.
  2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že každá tato změna bude vyhlášena na facebookovém profilu "Graftazit.cz - kuchyňský obklad", čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.
  3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.
  4. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen "Licence") ve smyslu ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, v rozsahu stanoveném pro účastníky soutěže.
  5. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky, nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti Grafta Consulting s.r.o. ani proti společnostem, které jsou partnery soutěže. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
  6. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Grafta Consulting s.r.o., nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společnosti, nebo osoby s těmito společnostmi jinak personálně nebo majetkově propojené.
  7. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky nebo Slovenské republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.
  8. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.